Επικοινωνήστε Μαζί μας
2312 202552
27
Jun 2018
Posted by admin   -   in News   -   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κώδικες δεοντολογίας και ο νόμος GDPR

Οι κώδικες δεοντολογίας προβλέπονται αποσκοπούν στο να διευκολύνεται η ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού GDPR σε όλα τα κράτη-μέλη, ρυθμίζοντας ειδικές υποχρεώσεις τόσο υπευθύνων επεξεργασίας όσο και εκτελούντων την επεξεργασία, για ειδικούς τομείς δραστηριότητας. Οι κώδικες δεοντολογίας ΔΕΝ εκπονούνται από μεμονωμένους υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, αλλά από ενώσεις ή άλλους φορείς που εκπροσωπούν κατηγορίες υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία. Συνεπώς, η εν λόγω έννοια του κώδικα δεοντολογίας είναι διαφορετική από οποιονδήποτε άλλον κώδικα δεοντολογίας έχει τυχόν ήδη θεσπίσει υπεύθυνος επεξεργασίας για τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργεί. Η Αρχή σαφώς ενθαρρύνει την εκπόνησή τους, υπό την έννοια ότι μπορεί να αποτελούν σύνολο ειδικών κανόνων/πρακτικών προς τη συμμόρφωση με προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων που θέτει ο Κανονισμός.

Έγκριση κώδικα δεοντολογίας:

Το σχέδιο ενός τέτοιου κώδικα πρέπει να υποβάλλεται στην Αρχή, η οποία γνωμοδοτεί για το αν ο εν λόγω κώδικας είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό και τον εγκρίνει εφόσον κρίνει ότι παρέχει επαρκείς εγγυήσεις (είτε πρόκειται για αρχικό κώδικα είτε για τροποποίηση υπάρχοντα). Ένας εγκεκριμένος από την Αρχή κώδικας δεοντολογίας, εφόσον τηρείται από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ή ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις . Όταν η Αρχή εγκρίνει έναν κώδικα, τον καταχωρίζει και τον δημοσιεύει.

Διασυνοριακή περίπτωση

Σε περίπτωση που το σχέδιο κώδικα δεοντολογίας αφορά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε διάφορα Κράτη Μέλη, τότε η ένωση που τον καταρτίζει τον υποβάλλει σε μια αρμόδια εποπτική Αρχή (τεκμηριώνοντας για ποιο λόγο κρίθηκε η εν λόγω εποπτική Αρχή ως αρμόδια). Ακολούθως η αρμόδια εποπτική Αρχή υποβάλλει το σχέδιο, πριν από την έγκρισή του, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο γνωμοδοτεί ως προς τη συμμόρφωση του σχεδίου προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Σε θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου, η γνώμη διαβιβάζεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να αποφασίζει ότι οι εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας έχουν γενική ισχύ εντός της Ένωσης.

Comments are closed.

Hosted by Stakaman